Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamine


Käesolev Privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamise teavitus (edaspidi teavitus)
sisaldab kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks Flamelle OÜ isikuandmeid
kogub, töötleb ja jagab. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse
üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).
Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti
Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.
Kasutades meie veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete
töötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud meie Privaatsuspoliitika ja küpsiste
kasutamises.
Kehtiv alates 25.10.2019

Isikuandmete kogumine ja kasutamine


„Isikuandmed“ on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku
kohta, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress ning teave meie kodulehe
külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja meie teenuste kasutamise kohta.
Isikuandmeid töötleme me selleks, et täita nii oma lepingulisi kohustusi kui ka
pakkuda potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemat teenust ja informatsiooni.
Flamelle OÜ turunduskanalitest (sh koduleht) kogume me andmeid nende
kasutamise ja potentsiaalsete klientide huvide kohta, et paremini mõista meie
klientide tegelikke huve, pakkuda kvaliteetsemat informatsiooni ja täiustada
kodulehe funktsionaalsust ning kasutajasõbralikkust.
Sellisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi mõista
paremini klientide vajadusi ja pakkuda paremat teenust.
Näiteks töötleb Flamelle OÜ andmeid kliendi ostukäitumise kohta eesmärgiga
pakkuda kliendile tema eelistatud pakkumisi ja sisu.
Flamelle OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning küsimuste korral kirjuta
info@flamelle.com

Isikuandmete kogumine võib toimuda järgnevatel viisidel:


kontaktandmete (sh sinu nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress)
esitamisel meie veebisaidil või mujal (näit. müügitoast);
veebisaidi kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu (sh brauseri liik, seadme tüüp,
suhtluskeel, veebisaidi aadress, kust kasutaja saabus, milliseid sisulehti uuris
ning kasutaja IP-aadress ja muud liiklusandmed.);
ostu või tellimuse sooritamisel meie müügisalongis või e-poes;
kasutaja toimingud seoses Flamelle OÜ e-kirjadega;
muud isikuandmed, mille te olete teinud avalikult kättesaadavaks või meile
kättesaadavaks kolmandate isikute sotsiaalvõrgustikes nagu LinkedIn,
Facebook, Google Plus, Instagram jt. Flamelle OÜ ei töötle vastutava töötlejana
isikuandmete eriliike.


Kuidas andmeid kogutakse


Üldjuhul kogume me isikuandmeid otse andmesubjektidelt ja nende
nõusolekul. Lisaks sellele kasutame me automaatseid
andmekogumisvahendeid, sealhulgas küpsiseid ja muid jälgimisvahendeid, et
optimeerida meie kodulehe kasutajakogemust ja pakkuda klientidele paremaid
teenuseid.

Küpsised ning nendest vabanemine


Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja
veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ning mis
võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel,
seadmeinfo, külastusstatistika jms
Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija
seadeid saab üldjuhul muuta selliselt, et veebilehitseja keeldub küpsistest
täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast
saadetud küpsisest.

Flamelle OÜ kasutab järgmiseid küpsiseid:


Seansiküpsised (ajutised küpsised), mille eesmärk on võimaldada teenuse
kasutamist.
Püsiküpsised (salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist),
mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Flamelle OÜ veebilehtedel.
Täpsemalt öeldes kasutab Flamelle OÜ:
analüütilisi küpsiseid, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte
kasutatakse. Näiteks, milliseid sisulehti külastatakse kõige enam või mida
külastajad veebilehelt otsivad jne. Need küpsised ei kogu teavet, mis
võimaldaks veebilehe kasutajat otseselt tuvastada. Siia hulka kuuluvad nt
Google Analyticsi ja Hotjari küpsised.
kolmandate osapoolte küpsiseid, nt YouTube ja Google Maps. Asukoha kaarti ja
videoid ei näidata, kui pole nõustunud privaatsustingimustega. 
Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi
korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.
Juhendid enamkasutavate veebisirvijate seadistamiseks:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy
Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-
data-sfri11471/mac
Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid
ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.

Isikuandmete jagamine


Flamelle OÜ ei edasta kliendi andmeid väljapoole Euroopa (EU)
Majanduspiirkonda.

Flamelle OÜ ei jaga kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele va allpool
loetletud tingimustel. Kõiki andmeid kasutatakse ainult suhtlemiseks ja parema
toote või teenuse pakkumise eesmärgil.

Sinu isikuandmeid võime jagada järgmistel juhtudel:

Tellitud toodete saatmine – tarneveoteenust vahendavad või osutavad isikud,
asutused ja organisatsioonid.
Võlgade sisse nõudmine – võlgade sissenõudmisteenuse osutajad,
maksehäireregistrid.
Riikliku järelvalve asutused ja Politsei.
Avalik tagasiside kliendi nõusolekul.
Isikuandmete (andmete) turvalisus, kasutamine ja säilitamine
Isikuandmete turvalisus
Isikuandmete turvaline säilitamine on Flamelle OÜ kõrgeim turvalisuse alane
prioriteet. Püüame teha kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu,
avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kaitseme isikuandmete
konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu
kooskõlas kehtivate õigusaktidega.
Oleme meie kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kaitseks kehtestanud
mõistlikud ja piisavad organisatsioonilised meetmed ning tehnilised ja
füüsilised piirangud. Kasutatavad meetmed sõltuvad isikuandmete liigist ja
nende avalikukssaamise võimalikest tagajärgedest.
Flamelle OÜ on rakendanud vajalikke tehnilisi, füüsilisi ja korralduslikke
turvameetmeid kliendi isikuandmete (andmete) kaitsmiseks kadumise ja
ebaseadusliku töötlemise eest.

Kõik Flamelle OÜ e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks
saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja
pangarekvisiitide turvalisuse.

Säilitamistähtaeg – kui kaua isikuandmeid säilitame?

Flamelle OÜ säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on nende kogumise
eesmärgi saavutamiseks vajalik. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata
andmesubjektide päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusejärgseid
dokumentide säilitamise nõudeid.

Kui me isikuandmeid enam ei vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua,
kustutame me need isikuandmed.

Võime jätkata kõnesolevate andmete kasutamist statistilistel eesmärkidel, kuid
üksnes pseudonümiseeritud või anonümiseeritud kujul.

Kui tekib kasvõi väiksemgi küsimus, siis palun kirjuta info@flamelle.com

Kliendi (andmesubjekti) õigused
Kliendil on õigus pääseda ligi Flamelle OÜ poolt töödeldavatele Kliendi enda
isikuandmetele ja õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist.

Kui Kliendil on küsimusi oma õiguste kohta või on ta arvamusel, et Flamelle OÜ
on tema isikuandmete (andmete) töötlemisel rikkunud tema õigusi, peaks ta
kindlasti ühendust võtma e-posti aadressil info@flamelle.com

Andmesubjekti õigused

Parandamisõigus – on andmesubjekti õigus nõuda, et temaga seotud ebaõiged
isikuandmed põhjendamatu viivituseta parandataks.

Kustutamisõigus – on andmesubjekti õigus nõuda, et tema isikuandmed
põhjendamatu viivituseta kustutataks, kui on täidetud teatud lisatingimused.

Teatud juhtudel on andmesubjektil õigus piirata enda isikuandmete töötlemist.

Andmesubjektil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida me tema kohta
säilitame ja mida ta on meile andnud ning õigus edastada need andmed teisele
vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik ning töötlemine toimub
nõusoleku või lepingu alusel ja automatiseeritult.

Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal
vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub õigusaktide
vastavate sätete alusel, sealhulgas nende sätete alusel toimuva profiilianalüüsi
suhtes.

Kui õigusaktidest ei tulene teisiti, on andmesubjektil õigus, et tema kohta ei
tehtaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas
profiilianalüüsil, ning loob andmesubjektile õiguslikke tagajärgi või avaldab talle
märkimisväärset mõju.

Kui isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti nõusolek, on
andmesubjektil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks
enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Kui soovite kasutada nimetatud õigusi, palume võtta meiega ühendust.

Kui Flamelle OÜ pakutud lahendus ei rahulda teid, siis on teil õigus pöörduda
Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

Muud sätted


Flamelle OÜ võtab õiguse Privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamist ühepoolselt
muuta. Privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamise uusim versioon on alati
saadaval käesoleval veebilehel.

Käesolevale Privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamisele kohalduvad Eesti
Vabariigi seadused. Poliitikast tulenevad vaidlused või nõuded lahendatakse
Tallinnas Harju Maakohtus.